Strona główna

Biuletyn
Informacji
Publicznej

RODO – KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. OCHRONY DANYCH:

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej Rozporządzenie RODO) – informujemy, że:

Administrator Danych Osobowych

III Liceum Ogólnokształcące w Sopocie      im.Agnieszki Osieckiej

ul. Kolberga 15 81-881 Sopot

Inspektor Ochrony Danych Sabina Baczyńska, ul. Tadeusza Kościuszki 22-24, 81-704 Sopot – pokój nr 9
email: rodo@ckusopot.pl / tel. 58 551 00 11 wew. 46
Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych
 • Art. 6 ust. 1 lit. c RODO – obowiązek prawny wobec słuchaczy i kursantów:
  – działalność edukacyjna dorosłych w formie dziennej, wieczorowej i zaocznej
  – kształcenie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych oraz na innych formach szkol-nych i pozaszkolnych, dokształcanie i aktywizacja osób starszych (UTW)
  – prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania – rekrutacja, ewidencje, egzaminy, świadectwa ukończenia nauki, praktyki zawodowe
  – prowadzenie kart bibliotecznych
 • Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w przypadkach realizacji umowy
 • Art. 9 ust. 2 lit. b RODO gdy realizujemy obowiązki i prawa pracodawcy wobec
  osób zatrudnionych
 • W pozostałych przypadkach Twoje dane będziemy przetwarzać gdy wyrazisz na to zgodę np. w przypadku fotografowania, filmowania, realizacji projektów, udostępniania twoich prac autorskich.
Planowany okres przechowywania danych Tak długo jak wymagają tego przepisy prawa (Instrukcja kancelaryjna i archiwalna) lub tak długo, jak istnieje cel ich przetwarzania np. okres przedawnienia roszczeń, realizacja projektu.
Twoje prawa Masz prawo do:
– dobrowolności podania swoich danych osobowych
– dostępu do swoich danych i ich sprostowania, ograniczenia lub usunięcia
– wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych
– przenosić swoje dane do innego administratora
– cofnąć w dowolnym momencie wyrażoną zgodę
– wnieść skargę do organu nadzorczego w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO
Udostępnianie danych innym podmiotom UDOSTĘPNIAMY pozyskane dane osobowe innym podmiotom tylko w uzasadnionych przypadkach, na podstawie i w granicach prawa. Przykładem takich Instytucji jest np. Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty, Urząd Miasta Sopot, Policja.
Przekazywanie danych do państw trzecich NIE PRZEKAZUJEMY danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
Powierzanie przetwarzania danych Gdybyśmy mieli powierzyć Twoje dane osobowe to tylko na podstawie
pisemnej UMOWY POWIERZENIA.
Profilowanie Osoba, której dane dotyczą, NIE PODLEGA profilowaniu.

Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne, a w pozostałych przypadkach ma charakter dobrowolny.

Słowniczek :

 1. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27.04.2016, które reguluje ochronę danych osobowych osób fizycznych w ramach Unii Europejskiej. Rozporządzanie obowiązuje od 25 maja 2018 roku.
 2. DANE OSOBOWE – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Danymi są np. nazwisko, adres, telefon, e-mail, dane bankowe.
 3. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH – zestaw operacji wykonanych na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takich jak:
  zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 4. ORGAN NADZORCZY – właściwym urzędem ds. nadzoru nad ochroną danych jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa, fax 22 531 03 01, infolinia telefon – 606-950-000.
 5. PROFILOWANIE – forma zautomatyzowanego przetwarzania danych polegająca na selekcji osób np. pod względem jego preferencji, zainteresowań, zachowań, lokalizacji.

OGŁOSZENIA:

 • Ogłoszenie nr 2/18-19 Poniżej, w tabeli, do ściągnięcia w załączniku, ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko Specjalisty
 • Ogłoszenie nr 1/18-19 Poniżej, w tabeli, do ściągnięcia w załączniku, ogłoszenie o naborze na stanowisko Specjalisty

Ogłoszenie z dnia 03.10.2017 - nabór na stanowisko Kierownik Gospodarczy- znajdziesz w załączniku.

Ogłoszenie z dnia 28.06.2016

Dyrektor III Liceum Ogólnokształcące im. Agnieszki Osieckiejw Sopocie
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY:

referent do spraw płac
 

 
Kandydat przystępujący do naboru winien spełniać następujące wymagania:
Wymagania niezbędne:
1.        wykształcenie co najmniej średnie,
2.        nieposzlakowana opinia,
3.        niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
4.        pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
 
Wymagania dodatkowe:
1.        mile widziane doświadczenie w pracy na stanowisku ds. płac,
2.        mile widziana praktyczna znajomość prawa pracy i ubezpieczeń społecznych i przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
3.        mile widziana znajomość obsługi programu Płatnik,
4.        mile widziana praktyczna znajomość obsługi pakietu Ms Office (Word, Excel),
5.        mile widziana  znajomość obsługi systemu kadrowo-płacowego PROGMAN,
6.        znajomość przepisów wynikających z zapisów KN i prawa oświatowego,
7.        samodzielność, systematyczność, sumienność i dokładność,
8.        umiejętność organizacji pracy własnej,
9.        umiejętność pracy zespołowej,
10.     umiejętność pracy pod presją czasu.
 
Wykaz zakresu zadań wykonywanych na stanowisku:
1.        Naliczanie i sporządzanie dowodów księgowych stanowiących podstawę wypłat:
-         wynagrodzeń i innych należności pracowniczych wynikających z umowy o pracę,
-         wynagrodzeń wynikających z tytułu zawartych umów zleceń i umów o dzieło z osobami fizycznymi,
-         świadczeń z ZFŚS
2.        obsługa systemów kadrowo-płacowych PROGMAN,
3.        wykonywanie czynności w zakresie określonym przez ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawę o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
4.        przygotowywanie wymaganych zestawień w zakresie realizowanych zadań,
5.        przygotowywanie do archiwizacji wytworzonej dokumentacji.
 
Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów:
1.        Curriculum Vitae (CV),
2.        kwestionariusz osobowy wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
3.        list motywacyjny,
4.        kserokopia świadectwa/dyplomu ukończenia szkoły/studiów,
5.        kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie z obecnego zakładu pracy potwierdzające staż pracy,
6.        inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności,
7.        oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,
8.        oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
9.        oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
10.     oświadczeniezwłasnoręcznie podpisaną klauzulą:
 
„wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez III Liceum Ogólnokształcące im. Agnieszki Osieckiejw Sopocieul. Kolberga 15 w celu realizacji procesów rekrutacji teraz i w przyszłości. Jestem świadomy/a prawa dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 poz. 2135 ze zm.). Konieczne dodatkowe dane niewymagane przepisami są zgodne z art. 221 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. kodeks pracy (Dz. U. 2014 poz. 1502 oraz art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2016, poz. 902.).”


Rekrutacja i zatrudnianie osób niepełnosprawnych:
w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia konkursu, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w III Liceum Ogólnokształcące im. Agnieszki Osieckiejw Sopocienie przekroczył 6%.
 
 
Warunki pracy:
1.        wymiar czasu pracy: 0,25 etatu, 10 godz. tygodniowo,
2.        miejsce pracy: Sopot ul. Kolberga 15, praca na parterze, budynek z windą,
3.        umowa o pracę: pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony, a w przypadku braku zastrzeżeń po upływie tego okresu, zawarta będzie umowa na czas nieokreślony,
4.        specyfika pracy: praca przy komputerze,
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie należy składać w sekretariacie III Liceum Ogólnokształcące im. Agnieszki Osieckiejw Sopocie 81-704 Sopot, ul. Kolberga 15  z dopiskiem:
Dotyczy naboru na stanowisko „referent ds. płac” w terminie do dnia 12.07.2016 roku do godz. 1200.
Liczy się data wpływu do sekretariacie III Liceum Ogólnokształcące im. Agnieszki Osieckiejw Sopocie.
Przewidywany termin rozmowy kwalifikacyjnej: kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie
Aplikacje, które wpłyną do III Liceum Ogólnokształcące im. Agnieszki Osieckiejw Sopociepo wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.3lo.sopot.pl/ oraz UM w Sopocie.

 

 Ogłoszenie z dnia: 23.06.2016

Dyrektor III Liceum Ogólnokształcące im. Agnieszki Osieckiejw Sopocie
 
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
DOTYCZĄCA NABORU KANDYDATÓW NA STANOWISKO
REFERENT DO SPRAW PŁAC
 
Informujemy, że konkurs nie został rozstrzygnięty z powodu nie spełnienia przez kandydatów wymogów formalnych.
 
Dyrektor
III Liceum Ogólnokształcącego

OGŁOSZENIE Z DNIA 07.06.2016:

Dyrektor III Liceum Ogólnokształcące im. Agnieszki Osieckiejw Sopocie
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY:

referent do spraw płac

Kandydat przystępujący do naboru winien spełniać następujące wymagania:
Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie co najmniej średnie,
 2. minimum 3 letnie doświadczenie w pracy na stanowisku ds. płac,
 3. praktyczna znajomość prawa pracy i ubezpieczeń społecznych i przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 4. znajomość obsługi programu Płatnik,
 5. praktyczna znajomość obsługi pakietu Ms Office (Word, Excel),
 6. obywatelstwo polskie,
 7. nieposzlakowana opinia,
 8. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 9. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.

 
Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość obsługi systemu kadrowo-płacowego PROGMAN,

2.      znajomość przepisów wynikających z zapisów KN i prawa oświatowego,

 1. samodzielność, systematyczność, sumienność i dokładność,
 2. umiejętność organizacji pracy własnej,
 3. umiejętność pracy zespołowej,
 4. umiejętność pracy pod presją czasu.

 
Wykaz zakresu zadań wykonywanych na stanowisku:
1.      Naliczanie i sporządzanie dowodów księgowych stanowiących podstawę wypłat:
-        wynagrodzeń i innych należności pracowniczych wynikających z umowy o pracę,
-        wynagrodzeń wynikających z tytułu zawartych umów zleceń i umów o dzieło z osobami fizycznymi,
-        świadczeń z ZFŚS
2.      obsługa systemów kadrowo-płacowych PROGMAN,
3.      wykonywanie czynności w zakresie określonym przez ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawę o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
4.      przygotowywanie wymaganych zestawień w zakresie realizowanych zadań,
5.      przygotowywanie do archiwizacji wytworzonej dokumentacji.
 
Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów:
1.      Curriculum Vitae (CV),
2.      kwestionariusz osobowy wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
3.      list motywacyjny,
4.      kserokopia świadectwa/dyplomu ukończenia szkoły/studiów,
5.      kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie z obecnego zakładu pracy potwierdzające staż pracy,
6.      inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności, referencje, opinie,
7.      oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,
8.      oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
9.      oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
10.  oświadczeniezwłasnoręcznie podpisaną klauzulą:
 
„wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez III Liceum Ogólnokształcące im. Agnieszki Osieckiejw Sopocieul. Kolberga 15 w celu realizacji procesów rekrutacji teraz i w przyszłości. Jestem świadomy/a prawa dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 poz. 2135 ze zm.). Konieczne dodatkowe dane niewymagane przepisami są zgodne z art. 221 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. kodeks pracy (Dz. U. 2014 poz. 1502 oraz art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2014, poz. 1102 z zm.).”
Rekrutacja i zatrudnianie osób niepełnosprawnych:
w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia konkursu, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w III Liceum Ogólnokształcące im. Agnieszki Osieckiejw Sopocienie przekroczył 6%.
 
 
Warunki pracy:

 1. wymiar czasu pracy: 0,25 etatu, 10 godz. tygodniowo,
 2. miejsce pracy: Sopot ul. Kolberga 15, praca na parterze, budynek z windą,
 3. umowa o pracę: pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony, a w przypadku braku zastrzeżeń po upływie tego okresu, zawarta będzie umowa na czas nieokreślony,
 4. specyfika pracy: praca przy komputerze,

 
Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie należy składać w sekretariacie III Liceum Ogólnokształcące im. Agnieszki Osieckiejw Sopocie 81-704 Sopot, ul. Kolberga 15  z dopiskiem:
Dotyczy naboru na stanowisko „referent ds. płac” w terminie do dnia 20.06.2016 roku do godz. 1400.
Liczy się data wpływu do sekretariacie III Liceum Ogólnokształcące im. Agnieszki Osieckiejw Sopocie.
Przewidywany termin rozmowy kwalifikacyjnej: kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie
Aplikacje, które wpłyną do III Liceum Ogólnokształcące im. Agnieszki Osieckiejw Sopociepo wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.3lo.sopot.pl/ oraz UM w Sopocie.

 OGŁOSZENIE:

Sopot, 23.05.2016
 
 

Zapytanie ofertowe

 
 
III Liceum Ogólnokształcące  w Sopocie reprezentowane przez
zaprasza do złożenia oferty na
dostawę i montaż wewnętrznej windy osobowej dla osób niepełnosprawnych z demontażem i utylizacją istniejącej windy
dla III Liceum Ogólnokształcącego im. Agnieszki Osieckiej
ul. Kolberga 15
81-881 Sopot
 
1.ZAMAWIAJĄCY
 
    III Liceum Ogólnokształcące
    ul. Kolberga 15
    81-881 Sopot
    www.3lo.sopot.pl
    administracja@3lo.sopot.pl
    nr telefonu w sprawach związanych z zamówieniem (58) 551 84 53
 
 2.MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA
 
    Miejscem, w którym będzie realizowane zamówienie jest budynek administracyjno-lekcyjny
    III Liceum Ogólnokształcącego, ul. Kolberga 15 81-881 Sopot.
 
 3.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie wewnętrznej windy osobowej  wraz z niezbędnymi instalacjami i osprzętem dla potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym osób poruszających się na wózkach oraz demontaż i utylizacja istniejącej windy w budynku
III LO w Sopocie. Winda będzie łączyła 4 kondygnacje użytkowe (piwnica, parter, I piętro ,
II piętro) budynku i powinna charakteryzować się następującymi właściwościami:
- instalacja wewnętrzna, umiejscowienie windy we wnętrzu budynku,
- napęd elektryczny bezreduktorowy,
- wymiary kabiny
  szerokość: 1200 mm
  głębokość: 1400 mm
  wysokość: 2140 mm
- wymiary istniejące szybu
  szerokość: 1800 mm
  głębokość: 1695 mm
- wysokość istniejąca podszybia – 1790 mm
- wysokość istniejąca nadszybia – 3580 mm
- wymiary drzwi windy – 900 mm*2000 mm
- ilość przystanków – 4
- minimalny udźwig – 675 kg
- prędkość jazdy kabiny – 1,0 m/s
- zasilanie – 400 V
- moc silnika - 4,6 KW
- awaryjny zjazd kabiny w przypadku zaniku napięcia
- lustro i poręcz w kabinie
- zespół napędowy w szybie
- piętrowskazywacz i strzałki kierunku jazdy w ościeżnicy drzwi
- oznakowanie w alfabecie Braille’a.
 
Do przedmiotu zamówienia zalicza się także:
- opracowanie kompletnej dokumentacji, niezbędnej do montażu, uruchomienia i rejestracji,
w celu uzyskania pozytywnej decyzji o bezwarunkowym dopuszczeniu przez Urząd Dozoru Technicznego windy do eksploatacji oraz pokrycie wszelkich kosztów, związanych z dopuszczeniem windy do eksploatacji,
- uruchomienie i przekazanie Zamawiającemu dźwigu do eksploatacji,
 
4.GWARANCJA
 
Oczekiwany okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia  to 5 lat, od dnia bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy.
 
 
6. OSTATECZNY TERMIN UKOŃCZENIA REALIZACJI ZAMÓWIENIA
 
Zamówienie należy zrealizować w terminie do 26 sierpnia 2016 roku
 
 

OGŁOSZENIE:

12.09.2014
III Liceum Ogólnokształcące                 
im. Agnieszki Osieckiej
w Sopocie, ogłasza nabór na wolne stanowisko:
SPECJALISTA   DO  SPRAW    PŁAC
Szczegóły znajdziesz poniżej w załączniku

ZałącznikWielkość
ogłoszenie nr 2/18-19 inf.wyn_. nabór.jpg819.52 KB
załącznik nr 1/18-19 ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalista.pdf552.5 KB
01.07.2014- Lista kandydatów spełniająca wymogo formalne na stanowisko głównego księgowego (1).docx13.7 KB
PUBLIKACJA WYNIKÓW KONKURSOWYCH NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO.docx11.41 KB
17.06.2014-Nabór na stanowisko głównego księgowego.doc29.5 KB
12.09.2014- Nabór na stanowisko specjalista do spraw płac.doc36.5 KB
lista kandydatów płace.pdf191.17 KB
PUBLIKACJA WYNIKÓW KONKURSOWYCH -PŁACE.pdf82.06 KB
Regulamin Funduszu Świadczeń Socjalnych.pdf3.13 MB
Nabór na stanowisko- Kierownik Gospodarczy-Ogłoszenie- 03.10.2017.pdf1.2 MB
Dział: